WiseLoc-asennusohje

Vinkkejä onnistuneeseen WiseLoc-parketin asennukseen ja hoitoon

Lue asennusohje:

LATAA Timberwise asennusohje 2023 ja lue se huolella ennen asennuksen aloittamista!

 • Mittaa sekä betonin että huoneilman kosteus ennen asentamista. Jos huoneilman kosteus on yli 60% RH tai betonin kosteus on 85% RH tai yli sen, älä aloita asennusta.
 • Tasoita ja puhdista alusta huolellisesti ennen parketin asennusta. Pienetkin roskat parketin alla saatta­vat aiheuttaa jännitettä lattiaan.
 • Suunnittele asennus hyvin. Varaa tarvittavat työkalut ja materiaalit sekä laske parketin tarve huolelli­sesti. Käytä aikaa asennusohjeen lukemiseen.
 • Etene asennuksessa järjestelmällisesti ja ohjeen mukaisesti.
 • Asenna lattia erillisiksi laatoiksi liikuntasaumoineen. Monen huoneen asennus yhtenäiseksi parkettilaa­taksi estää puulattian luonnollisen kosteuselämisen ja aiheuttaa jännitettä lattiaan. Jännite voi mm. aiheuttaa lattian ääntelyä.
 • Muista liikuntasaumat kiinteiden rakenteiden ja kalusteiden ympärille.

Älä lukitse lattiaa:

 • Asentamalla raskaita (kiinto)kalusteita parketin päälle.
 • Liimaamalla parkettia kiinni aluslattiaan vain osittain.
 • Kiinnittämällä listoja tai kynnyksiä lattiaan / lattian läpi tai liian tiukkaan lattiaa vasten.
 • Säilytä parkettilattialle optimaaliset olosuhteet ennen asennusta, asennuksen aikana ja asennuksen jälkeen. (Huoneilman suhteellinen kosteus 35 %-60 % RH, lämpötila +18 – 24 °C)
 • Älä käytä liikaa voimaa – WiseLoc lukkopontti saattaa vahingoittua.
 • Limitä laudat ohjeen mukaisesti ja muista lautojen vähimmäispituus sekä -leveys lattian reunoilla.

Hoida lattiaa hyvin:

 • Imuroi ja moppaa säännöllisesti
 • Älä käytä liikaa tai liian vahvoja pesuaineita
 • Puhdista tahrat välittömästi oikeilla puhdistusaineilla
 • Suojaa ja kunnosta parkettia tarvittaessa

Jalkalistat

Asenna jalkalistat paikoilleen peittämään liikuntasaumat. Jalkalistat kiinnitetään ainoastaan seinään, ei lattiaan.

T-listat

Aukko, johon T-lista kiinnitetään, on oltava vähintään 20 mm leveä. Lista asennetaan aina keskeisesti aukkoon ja liimataan ”pontin alapinnasta” aluslattiaan (esimerkiksi Power Tac, Sikaflex tai vastaava elastinen liima). Aseta listan päälle 10-12 kg paino. Noudata liimavalmistajan antamaa kuivumisaikaa ja pidä painot listan päällä koko kuivumisajan. Listan päällä tai sen läheisyydessä ei saa kävellä ennen kuin liimaus on ohjeen mukaan kuivunut ja valmis. Alustan pitää olla erittäin puhdas ja betonilattia on käsiteltävä primerilla ennen T-listan kiinnittämistä.

 

Ennen asennusta

Yleistä tietoa Timberwise parkettilattiasta

Timberwise puulattiasi on täysin luonnonmukainen tuote. Nykyaikainen valmistustekniikka, kriittinen lajittelu ja laatukontrolli eivät poista puun luontaisia ominaisuuksia. Puu on hygroskooppinen, eli ”elävä” materiaali. Puu sitoo ja luovuttaa kosteutta vallitsevan ilmankosteuden ja lämpötilan mukaan. Näin ollen puumateriaali turpoaa sitoessaan kosteutta ja kutistuu luovuttaessaan kosteutta. Kun puulattia asennetaan uivaksi, on tärkeää jättää liikuntasaumat (n. 10 mm) asennettavan lattian ja kiinteiden rakenteiden välille, jotta puulattia pääsee elämään ilmankosteuden ja lämpötilan vaihdellessa. Mikäli puulattialla ei ole tilaa ns. luonnolliseen kosteuselämiseen, lattiaan saattaa syntyä jännitteitä, jotka vaurioittavat lattiaa. Vaurioiden välttämiseksi on erittäin tärkeää, että asennettavan tilan suhteellinen ilmankosteus on 35 – 60 %:n (RH) ja lämpötila +18 – 24 °C:n välissä niin asennuksen aikana kuin sen jälkeen. Huom! 270 mm leveä tuote tulee aina liimata alustaan, saatavilla vain liimapontilla.

Tuotteen laatutarkistus ja virhevastuu

Tuotteen laatutarkastus ja lopullinen hyväksyntä ennen asennusta säilyvät omistajan ja asentajan yhteisenä vastuuna, vaikka omistaja ei olisi läsnä asennuksen aikana. Asentajan tulee toimia järkevän tilannearvioinnin mukaisesti ennen asennusta ja asennuksen aikana.  Jokainen lattiaan asennettu lauta katsotaan asentajan ja/tai omistajan hyväksymäksi. Omistaja on vastuussa aluslattian kosteus- ja tasaisuuspoikkeamatarkistuksista, ja hänen pitää varmistaa, että kaikki asennusohjeessa luetellut olosuhdevaatimukset täyttyvät ohjeessa selostettujen määritysten mukaisesti ennen lattian asennusta. Virhevastuu kattaa ainoastaan ohjeiden mukaisesti asennetut ja hoidetut Timberwise-lattiat.

Asennuksen ajoitus ja suunnittelu

Puulattia asennetaan, kun kaikki muut mahdolliset rakennustyöt ovat loppuunsaatettuja. Pimeäkellastumisen takia lattia ei saa olla peitettynä max. viikon ajan. Lisäksi on varmistettava, että märät materiaalit (kuten lattiatasoite) ovat kuivuneet riittävästi ja asennettavassa tilassa vallitsee parketin asennukselle optimaaliset olosuhteet. Huom! Lattia saa olla peitettynä max. viikon ajan pimeäkellastumisen vuoksi. Tätä pidempi aika saattaa altistaa lattian mahdollisille värimuutoksille, etenkin vaaleissa sävyissä.

Puulattia elää pituussuunnassa vähemmän kuin leveyssuunnassa, joten suosittelemme asentamaan lattian huoneen pisimmän seinän suuntaisesti. Kapeissa pitkissä tiloissa ja käytävissä poikittain asennettaessa on jätettävä 6 m välein vähintään 10 mm liikuntasauma lattiaan, jotta lattian leveyssuunnassa tapahtuva eläminen olisi mahdollista. Samalla on pidettävä huolta, että vähintään joka kolmas lauta on jatkettu. Muissa tapauksissa parketti suositellaan asennettavaksi valon suuntaisesti. Mikäli aluslattiana on vanha lautalattia, asennetaan parkettilaudat siihen nähden poikittain. WiseLoc pontilla varustettujen lattioiden asentaminen on helpointa aloittaa seinältä, jossa on eniten oviaukkoja. Mikäli ovia on huoneen jommallakummalla päätyseinällä, aloita lattian asentaminen tältä seinältä.

Liikuntasaumat

Jotta lattian eläminen ilman kosteuden vaihdellessa olisi mahdollista, parketti erotetaan kiinteistä rakennusosista noin 10 mm levyisellä liikuntasaumalla. Kiinteitä rakenteita ovat mm. ympäröivät ja läpäisevät seinät sekä lämmitysputket. Liikuntasauma jätetään myös muiden esteiden, kuten pylväiden, portaiden, keittiösaarekkeiden, tulisijojen, laattalattioiden ja kynnysten ympärille sekä ovenkarmien alle. Isoissa yhtenäisissä lattiapinnoissa (yli 10 m pitkä tai 6 m leveä) on varauduttava edellä mainittua suurempiin liikuntasaumoihin. Yli 6 metriä leveässä huoneessa jokaista yli menevää metriä kohti liikuntasaumaa on kasvatettava 1,5 mm:llä. Liikuntasaumat peitetään tarkoitukseen sopivilla listoilla. HUOM! Listat valitaan aina tarvittavan liikuntasauman leveyden perusteella – ei toisin päin. Listat tulee kiinnittää kiinteästi ja tukevasti joko seinään tai kiinteään aluslattiaan. Lisäksi asennuksessa on ehdottomasti huomioitava seuraavat liikuntasaumaa koskevat seikat:

 • Portaat pitää asentaa lattian alustan päälle siten, että parkettilattialla on 10 mm elämisvarat ympäriinsä kiinnityskohdista. Portaiden kantavia rakenteita (esim. reisilankkuja tai kaiteiden tukipuita) ei saa koskaan kiinnittää suoraan parketin päälle!
 • Kiintokalusteita tai kantavia rakenteita, esim. väliseiniä, ei saa koskaan asentaa parkettilattian päälle! Ne lukitsevat lattian eikä lattia pääse elämään vapaasti. Tämän vuoksi kaikki kiinteät kalusteet on asennettava ennen parketin asentamista.
 • Liimattavat eritasolistat saavat olla kiinnitettynä vain toiseen lattiapintaan. Mikäli eritasolista on kiinnitetty kahden eri huoneen väliin molempiin lattiapintoihin, se lukitsee lattiat toisiinsa ja estää parkettilaattojen normaalin kosteuselämisen.
 • Jalkalistat ja kynnykset on kiinnitettävä siten, etteivät ne estä parketin luonnollista kosteuselämistä. Älä kiinnitä listoja liian tiukasti lattiaa vasten tai kynnystä parketin läpi. Listoja, kiskoja, kynnyksiä ym. ei saa ruuvata parketin läpi niin, että se lukitsee parketin. Myös ovenkarmien alle asennettaessa on huomioitava, ettei se estä parketin luonnollista elämistä.
 • Liukuovikaappien kohdalla elämisvara (10mm) tehdään liukuovikaappien liukulistan alle ja lista kiinnitetään lyhyillä ruuveilla (12 mm) kiinni parkettiin kaapin puolelta.
 • Jokainen huonetila asennetaan erilliseksi laataksi. Lattia katkaistaan jokaisesta oviaukosta liikuntasaumalla ja oviaukkoihin asennetaan kynnykset tai ylimenolistat. Lattia pyritään asentamaan neliön tai suorakaiteen muotoisesti (esim. L-muotoinen huonetila asennetaan kahtena erillisenä laattana). Mikäli parketti asennetaan uivalla asennustavalla, parketin liimaaminen alustaansa kiinni oviaukoista, takan edestä tai muualta on ehdottomasti kielletty. Tilanteessa, jossa useampi huonetila yhdistetään yhdeksi lattialaataksi, suosittelemme käyttämään perinteistä liimapontillista tuotetta ja asennustapana alustaan liimaamista.
 • Lattiaan ei saa jättää yhtäkään pistemäistä laatan liikuntaa estävää esinettä tai uloketta. Liikuntasaumaa ei saa täyttää esimerkiksi johdoilla.

Aluslattia ja kosteussulku

Aluslattian tulee olla tasainen – sallittu tasaisuuspoikkeama on ±2 mm kahden (2) metrin matkalla. Suoruus tarkastetaan asettamalla laudan urospontti vasten lattiaa ja mitaten lattian ja laudan väliin jäävä rako. Sallittua suuremmat tasaisuuspoikkeamat tulee tasoittaa hiomalla tai levittämällä käyttötarkoitukseen sopiva tasoite. Alustan tulee olla liikkumaton, luja, kiinteä, suora, kuiva ja puhdas. Huomaa, että pienikin roska saattaa aiheuttaa lattiaa rasittavan epätasaisuuden. Kaikki kokolattiamatot sekä muut vastaavat pinnoitteet pitää poistaa. Alusmateriaalin tulee olla mahdollisimman joustamatonta. Sopivia aluslattioita ovat: vaneri- ja lastulevy, betonialusta, laatta- ja marmorilattia, linoleumi sekä PVC. Huomaa, että betonialustalle pitää aina asentaa kosteussulullinen alusmateriaali tai vastaava kosteussulku (esim. 0,2 mm:n PE-muovia, saumat limitettyinä n. 20 cm tai saumat teipattuina).

Alustan kosteus mitataan vielä ennen asentamista. Suosittelemme ammattilaisen tekemää betonin kosteusmittausta. Varmista että alusta on tasaisen kuiva koko asennettavalta alueelta (myös mahdollisten varastoitujen rakennusmateriaalien alta). Tarkat aluslattian kosteusarvot saadaan käyttämällä asianmukaisia kosteusmittareita. Mikäli alustan kosteus on 85 % tai yli sen RH, älä aloita asennusta!

Valmistelut

Säilytä parketti avaamattomissa pakkauksissa (tilan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden 35 % – 60 % ja lämpötilan +18–24 °C). Ennen asennusta lattiamateriaali tulee säilyttää 2-3 päivää vastaavissa olosuhteissa (ilmankosteus ja lämpötila) kuin tila, johon lattia lopulta asennetaan. Paketit pinotaan tasaiselle alustalle tavalla, joka sallii ilmavirran kierron niiden välissä ja ne on pidettävä poissa suorasta lämmönlähteestä (kuten lämpöpatterit tai voimakas auringonvalo). Avaa paketit vasta kun aloitat asennuksen, korkeintaan kyseisen päivän tarve kerrallaan. Muista myös tarkistaa alustan suoruus ja kosteus ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme betonin kosteusmittausta.

Varmista, että asennukseen tarvittavat alusmateriaalit (kosteussulku sekä askeläänieriste) ja työkalut ovat valmiina. Tarkista aina kosteussulun ja askeläänieristeen sopivuus Timberwise-parketille jälleenmyyjältäsi.

 • Askeläänimateriaalivaihtoehtoja ovat esimerkiksi: Timberwisen alusmateriaali kosteussulullinen solumuovi .
 • Tarvittavat työkalut: metrimitta, merkkauskynä, suorakulma, kiilat liikuntasaumaa varten, sirkkeli tai katkaisusaha, kiristinrauta, lyöntipalikka, taltta, vasara, puukko ja puuliimaa (PVAC-liimaa).

Laske ensin tarvitsemiesi lautojen määrä. Mittaa metrimitalla huoneen kokonaisleveys, jaa se laudan leveydellä ja tarkista montako täysleveää lautariviä huoneeseen tulee. Mikäli laskutoimituksen mukaan viimeisen lautarivin leveys jää alle 50 mm leveäksi, kavenna myös ensimmäistä lautariviä. HUOM! Muista liikuntasaumat.

Jotta saat lajitelman mukaisen lattian, sekoita eri pakettien lautoja keskenään asennuksen aikana. Tarkista laudat hyvässä valaistuksessa ennen niiden asentamista. Jos tuotevirheitä esiintyy tai olet epävarma miten menetellä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Valmistaja ei ole vastuussa reklamaatioista, joissa laudat on asennettu lattiaan ilman silmämääräistä / visuaalista laaduntarkastusta.

Lattialämmitys

Timberwise lattian voi asentaa lattialämmitysjärjestelmän päälle. Douglaskuusi/Mänty/Lehtikuusi on havupuulaji. Havupuut reagoivat kovapuita herkemmin myös rakenteellisesti kosteuden ja kuivuuden vaihteluille. Lattialämmitys voi todennäköisesti aiheuttaa halkeamia havupuulattian pintaan. Tämän huomioiden myös havupuulattioita voi asentaa lattialämmityksen kanssa. Lattialämmityksen tulee jakautua tasaisesti koko lattiapinta-alalle. Ennen lattian asennusta, aluslattiaa pitää kuivattaa n. 2 viikkoa.

Toimi seuraavalla tavalla:

 • Nosta lattialämmityksen lämpötilaa päivittäin n. 5 °C kunnes lämmitysteho on vähintään puolet maksimista. Menettele näin myös kesällä.
 • Tämän jälkeen nosta lattialämmitys maksimilämpötilaan 3 vrk:n ajaksi.
 • Laske lämmitystehoa siten, että alustan pintalämpötila laskee 18 °C:een. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta lämmityksen ja jäähdytyksen aikana.
 • Asenna lattia ohjeiden mukaan.
 • Nosta lämpötila 5 vrk:n kuluessa vähitellen siten, ettei puulattiapinnan lämpötila koskaan ylitä +27 °C. Tässä vaiheessa älä peitä lattiaa edes osittain. Ilman suhteellinen kosteus on pidettävä jatkuvasti 35 – 60 %:ssa. Suositeltava huonelämpötila on 18 – 24 °C. Poikkeavissa olosuhteissa lattiassa voi esiintyä normaalia suurempaa elämistä. Näistä muutoksista valmistaja, myyjä tai asentaja ei voi ottaa vastuuta.

Seuraavat seikat on otettava huomioon lattialämmityksen päälle asennettaessa:

 • Lattian pintalämpötila ei saa nousta yli +27 °C:n. Huomaa että normaalit irtomatot nostavat lattian pintalämpötilaa +2°C!
 • Lattian lämpötila ei saa vaihdella jatkuvasti yli 2 °C:sta vuorokaudessa.
 • Huolimatta aluslattian materiaalista lattialämmityksen kanssa tulee AINA asentaa kosteussulku (esim. 0,2 mm PE-muovi saumat limitettynä 200 mm tai saumat teipattuna.)
 • Erota lattia-alueet, joissa ei ole lattialämmitystä liikuntasaumalla lämmitetyistä alueista.
 • Suosittelemme lattialämmityskaapelien tai -putkien asentamista vähintään 30 mm etäisyydelle Timberwise-parketin pohjamateriaalista.
  • puurakenteisessa lattiassa ilmarako
  • betonilattiassa tasoitekerros
 • Mikäli lattialämmityskaapelit tai –putket asennetaan alle 30mm etäisyydelle parketin pohjamateriaalista, lattian pintalämpötila ei saa nousta yli 27°C.
 • Alusmateriaaliksi ei suositella korkkiraehuopaa.

Lattiajäähdytys

Timberwise lattian voi asentaa lattiajäähdytysjärjestelmän päälle, mutta tällöin parketti suositellaan ponteista liimattavaksi ponttimallista riippumatta.

Asennuksen jälkeen

Lattian suojaaminen

Jos huoneessa tehdään lattian asennuksen jälkeen vielä rakennustöitä tai viimeistellään muita pintoja, on lattia ensin puhdistettava asennusroskista imuroimalla, minkä jälkeen se suojataan kosteutta läpäisevällä materiaalilla (esim. pahvi). Aaltopahvia käytettäessä asetetaan sileä pinta parkettia vasten! Huonetta kalustettaessa pahvi ei aina riitä suojamaan parkettia. Raskaita kalusteita siirrettäessä on parketti syytä suojata esim. sileällä matolla. Ennen siirtoa tulee tarkistaa, ettei materiaali värjää tai tahraa lattiaa. Mikäli parketti on asennettu lattialämmityksen päälle ja lattia suojattu esim. pahvilla, ei lattian pintalämpötila saa nousta yli 18 °C:n. Suojauksen yhteydessä käytettävää teippiä EI SAA kiinnittää puulattiaan. Pinnoite voi vaurioitua teippiä irrotettaessa. HUOM! Pimeäkellastumisen vuoksi lattia saa olla peitettynä max. 1 viikon ajan.

Parhaat olosuhteet parkettilattialle

Jotta juuri asennettu parketti säilyy hyvänä, tulee huoneen suhteellisen ilmankosteuden pysyä 35 % – 60 %:n (RH) ja lämpötilan +18 – 24 °C:en välissä. Lämpötila ja huoneilman suhteellinen kosteus tulee asennuksen jälkeen mitata asianmukaisilla ja riittävän tarkoilla mittareilla. Lämmityskaudella ilmankosteutta pitää säädellä esimerkiksi ilmankostuttimen avulla ja kesällä huolehtimalla riittävästä tuuletuksesta. Mikäli huoneilman suhteellinen kosteus laskee alle sallitun tason, voi lattiaan ilmestyä puun luonnollisista ominaisuuksista johtuen pieniä rakoja ja halkeamia, kuivalla ilmalla jopa koveria lautoja (liian kosteissa oloissa kuperia lautoja). Ilmankosteuden laskiessa alle 30 %:n (RH) pitää huoneilman kosteutta lisätä ilmankostuttimilla. Mikäli parketille optimaalisia olosuhteita ei pystytä ylläpitämään, saattaa ohjearvoja kuivemmissa tai kosteammissa olosuhteissa aiheutua ääntelyä tai lattian pysyvää muodonmuutosta. Suosittelemme seuraamaan huoneilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta digitaalisella yhdistelmämittarilla kaikkina vuodenaikoina.

Auringon UV-säteily muuttaa ja syventää puun omaa värisävyä. Kesällä muutokset syntyvät nopeammin ja voimakkaammin. Näin ollen lattian epätasainen altistuminen valolle saattaa jättää jäljen lattiaan. Tämän vuoksi suosittelemme vaihtamaan kalusteiden ja mattojen paikkaa säännöllisesti, jotta parketti altistuu päivänvalolle tasaisesti. Myös mekaaniset painaumat saattavat olla mahdollisia, mikäli esim. huonekalun epätasainen pohja on pitkään samassa paikassa parketin päällä.