Liimaponttiparketin asennusohje

Vinkkejä onnistuneeseen liimaponttiparketin asennukseen ja hoitoon

Lue asennusohje:

Lataa Timberwise asennusohje 2023 ja lue huolella ennen asennuksen aloittamista!

Ennen asennusta

Lue tämä ohje huolellisesti ennen parketin asennusta. Timberwisen virhevastuu ei koske tuotteita, jotka ovat asennettu tai hoidettu ohjeiden vastaisesti. Designparkettien asennusohje tilattavissa info@timberwise.fi. Huom!  270 mm leveä tuote tulee aina liimata alustaan.

Ladattava alustaan liimauksen ohje täällä.

Yleistä tietoa Timberwise parkettilattiasta

Timberwise puulattiasi on täysin luonnonmukainen tuote. Nykyaikainen valmistustekniikka, kriittinen lajittelu ja laatukontrolli eivät poista puun luontaisia ominaisuuksia. Puu on hygroskooppinen, eli ”elävä” materiaali. Puu sitoo ja luovuttaa kosteutta vallitsevan ilmankosteuden ja lämpötilan mukaan. Näin ollen puumateriaali turpoaa sitoessaan kosteutta ja kutistuu luovuttaessaan kosteutta. Kun puulattia asennetaan uivaksi, on tärkeää jättää liikuntasaumat (n. 10 mm) asennettavan lattian ja kiinteiden rakenteiden välille, jotta puulattia pääsee elämään ilmankosteuden ja lämpötilan vaihdellessa. Mikäli puulattialla ei ole tilaa ns. luonnolliseen kosteuselämiseen, lattiaan saattaa syntyä jännitteitä, jotka vaurioittavat lattiaa. Vaurioiden välttämiseksi on erittäin tärkeää, että asennettavan tilan suhteellinen ilmankosteus on 35 – 60 %:n (RH) ja lämpötila +18 – 24 °C:n välissä niin asennuksen aikana kuin sen jälkeen. Huom. 270 mm leveä tuote tulee aina liimata alustaan..

Tuotteen laatutarkistus ja virhevastuu

Tarkista ennen asennusta laudat riittävässä valaistuksessa tai päivänvalossa mahdollisten näkyvien virheiden takia. Tarkista myös väri ja rakenne. Lajitelmaan kuuluvat ominaisuudet kuten oksat, luonnollinen syykuvio- ja värivaihtelu eivät ole virheitä. Tasaisen syykuvio- ja sävyjakauman varmistamiseksi suosittelemme, että asennettavat laudat valitaan useammasta eri paketista samanaikaisesti. Vioittuneet ja virheelliset laudat tulee jättää kokonaan käyttämättä tai asentaa mahdollisesti sopivaan kohtaan, esim. rivin aloitus- tai lopetuskappaleeksi. Jokainen lattiaan asennettu lauta katsotaan asentajan ja/tai omistajan hyväksymäksi. Valmistaja ei hyväksy reklamaatioita asennuksen jälkeen. Omistaja on vastuussa aluslattian kosteus- ja tasaisuuspoikkeamatarkistuksista ja hänen pitää varmistaa, että kaikki tässä ohjeessa luetellut olosuhdevaatimukset täyttyvät alla selostettujen määritysten mukaisesti ennen lattian asennusta. Virhevastuu kattaa ainoastaan ohjeiden mukaisesti asennetut ja hoidetut Timberwise-lattiat.

Asennuksen ajoitus ja suunnittelu

Puulattia asennetaan, kun kaikki muut mahdolliset rakennustyöt ovat suoritettu loppuun. Lisäksi on varmistettava, että märät materiaalit (kuten lattiatasoite) ovat kuivuneet riittävästi ja asennettavassa tilassa vallitsee parketin asennukselle optimaaliset olosuhteet (ilman suhteellinen kosteus 35 % – 60 % ja lämpötila +18 – 24 °C). Suosittelemme betonialustan kosteusmittausta ennen parketin asennusta. Mikäli alustan kosteus on 85% RH tai yli sen, älä aloita asennusta.

Puulattia elää laudan pituussuunnassa vähemmän kuin leveyssuunnassa, joten suosittelemme lattian asentamista huoneen pisimmän seinän suuntaisesti. Tee asennus kapeissa pitkissä tiloissa ja käytävissä aina pituussuuntaan. Mikäli asennus on kuitenkin tehtävä poikittaissuunnassa, on lattiaan jätettävä 6 m välein vähintään 10 mm liikuntasauma, jotta lattian leveyssuunnassa tapahtuva eläminen olisi mahdollista. Samalla on huolehdittava siitä, että vähintään joka kolmas lautarivi on ladottu jatketuista laudoista. Muissa tapauksissa parketti suositellaan asennettavaksi valon suuntaisesti. Mikäli aluslattiana on vanha lautalattia, asennetaan parkettilaudat siihen nähden poikittain. WiseLoc-pontilla varustettujen lattioiden asentaminen on helpointa aloittaa seinältä, jossa on eniten oviaukkoja. Mikäli ovia on huoneen jommallakummalla päätyseinällä, aloita lattian asentaminen tältä seinältä. Aloita nurkasta ja asenna laudat vasemmalta oikealle.

Liikuntasaumat

Jotta lattian eläminen ilman kosteuden vaihdellessa olisi mahdollista, parketti erotetaan kiinteistä rakenneosista noin 10 mm levyisellä liikuntasaumalla. Kiinteitä rakenteita ovat mm. ympäröivät ja läpäisevät seinät sekä lämmitysputket. Liikuntasauma jätetään myös muiden esteiden, kuten pylväiden, portaiden, keittiösaarekkeiden, tulisijojen, laattalattioiden ja kynnysten ympärille sekä ovenkarmien alle. Isoissa yhtenäisissä lattiapinnoissa (yli 10 m pitkä tai 6 m leveä alue) on varauduttava edellä mainittua suurempiin liikuntasaumoihin. Yli 6 metriä leveässä huoneessa jokaista tästä yli menevää metriä kohti liikuntasaumaa on kasvatettava 1,5 mm:llä. Yhtenäisen parkettilaatan enimmäiskoko ilman liikuntasaumaa laudan leveyssuunnassa on 8 m ja pituussuunnassa 10 m. Liikuntasaumat peitetään tarkoitukseen sopivilla listoilla. HUOM! Listat valitaan aina tarvittavan liikuntasauman leveyden mukaan – ei toisin päin.

Lisäksi asennuksessa on ehdottomasti huomioitava seuraavat liikuntasaumaa koskevat seikat:

 • Portaat pitää asentaa lattian alustan päälle siten, että parkettilattialla on 10 mm elämisvarat kiinnityskohdan ympäri. Portaiden kantavia rakenteita (esim. reisilankkuja tai kaiteiden tukipuita) ei saa koskaan kiinnittää suoraan parketin päälle!
 • Kiintokalusteita tai kantavia rakenteita, esim. väliseiniä, ei saa koskaan asentaa parkettilattian päälle! Ne lukitsevat lattian eikä lattia pääse elämään vapaasti. Tämän vuoksi kaikki kiinteät kalusteet (esim. keittiösaarekkeet ja kaapistot) on asennettava ennen parketin asentamista. Mikäli parketti halutaan asentaa kiinteiden kalusteiden alle, tulee kalusteiden alle jäävä osa erottaa muusta lattiasta liikuntasaumalla tai kalustejalkojen kohdalle porataan 20 mm jalkojen läpimittaa suuremmat reiät, jotta kalusteiden paino kohdistuu parketin alustaan.
 • Liimattavat eritasolistat saavat olla kiinnitettynä vain toiseen lattiapintaan. Mikäli eritasolista on kiinnitetty kahden eri huoneen väliin molempiin lattiapintoihin, se lukitsee lattiat toisiinsa ja estää parkettilaattojen normaalin kosteuselämisen. Tällaisissa tapauksissa tuotteen virhevastuu ei ole voimassa. Myös T-lista kiinnitetään aina aluslattiaan, ei parkettiin.
 • Jalkalistat ja kynnykset on kiinnitettävä siten, etteivät ne estä parketin luonnollista kosteuselämistä. Älä kiinnitä listoja liian tiukasti lattiaa vasten tai kynnystä parketin läpi. Listoja, kiskoja, kynnyksiä ym. ei saa ruuvata parketin läpi niin, että se lukitsee parketin. Myös ovenkarmien alle asennettaessa on huomioitava, ettei estä parketin luonnollista elämistä.
 • Liukuovikaappien kohdalla elämisvara (n. 10 mm) tehdään ovien liukulistan alle ja lista kiinnitetään lyhyillä ruuveilla (12 mm) parkettiin kaapin puolelta.
 • Jokainen huonetila asennetaan erilliseksi laataksi. Lattia katkaistaan jokaisesta oviaukosta liikuntasau-malla ja oviaukkoihin asennetaan kynnykset tai ylimenolistat. Lattia pyritään asentamaan neliön tai suorakaiteen muotoiseksi. Monimuotoiset tilat (esim. L:n, T:n ja U:n muotoiset huonetilat) asennetaan kahtena tai useampana liikuntasaumoin toisistaan erotettuna erillisenä laattana. Mikäli parketti asennetaan uivalla asennustavalla, parketin liimaaminen alustaansa kiinni oviaukoista, takan edestä tai muualta on ehdottomasti kielletty. Tilanteessa, jossa monimuotoinen tila useampi huonetila yhdistetään yhdeksi lattialaataksi, suosittelemme käyttämään perinteistä liimapontillista tuotetta ja asennustapana alustaan liimaamista.
 • Lattiaan ei saa jättää yhtäkään pistemäistä laatan liikuntaa estävää esinettä tai uloketta. Liikuntasaumaa ei saa täyttää esimerkiksi johdoilla.

Aluslattia ja kosteussulku

Aluslattian tulee olla tasainen – WiseLoc lukkopontti tuotteilla sallittu tasaisuuspoikkeama on ±2 mm kahden (2) metrin matkalla. Perinteinen liimaponttituote sallii hieman suuremman poikkeaman. Suoruus tarkastetaan asettamalla laudan urospontti vasten lattiaa ja mitataan lattian ja laudan väliin jäävä rako. Sallittua suuremmat tasaisuuspoikkeamat tulee tasoittaa hiomalla tai levittämällä käyttötarkoitukseen sopiva tasoite. Alustan tulee olla liikkumaton, luja, kiinteä, suora, kuiva ja puhdas. Huomaa, että pienikin roska saattaa aiheuttaa lattiaa rasittavan epätasaisuuden.

Kaikki kokolattiamatot sekä muut vastaavat pehmeät pinnoitteet pitää poistaa. Alusmateriaalin tulee olla mahdollisimman joustamatonta. Sopivia aluslattioita ovat: vaneri- ja lastulevy, betonialusta, laatta- ja marmorilattia, linoleumi sekä PVC. Huomaa, että betonialustalle pitää aina asentaa kosteussulullinen alusmateriaali tai vastaava kosteussulku (esim. 0,2 mm:n PE-muovia, saumat limitettyinä n. 20 cm tai saumat teipattuina).

Alustan kosteus mitataan vielä ennen asentamista. Suosittelemme ammattilaisen tekemää betonin kosteusmittausta. Varmista että alusta on tasaisen kuiva koko asennettavalta alueelta (myös mahdollisten varastoitujen rakennusmateriaalien alta). Kotikonsti aluslattian oikean kosteuden toteamiseksi on levittää noin 1 m²:n PE-muovikalvo tiiviisti reunat teippaamalla lattian päälle vuorokauden ajaksi. Muovikalvon alle lattian pintaan kerääntyvä kosteus on merkkinä haihtumaan pyrkivästä liiallisesta kosteudesta, eikä asennustyötä saa tällöin aloittaa. Tarkat aluslattian kosteusarvot saadaan käyttämällä asianmukaisia kosteusmittareita. Mikäli alustan kosteus on yli 80 % RH (enintään 3,0 painoprosenttia), älä aloita asennusta!

Valmistelut

Säilytä parketti avaamattomissa pakkauksissa (tilan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden 35 % – 60 % ja lämpötilan +18-24 °C). Ennen asennusta lattiamateriaali tulee säilyttää 2-3 päivää vastaavissa olosuhteissa (ilmankosteus ja lämpötila) kuin tila, johon lattia lopulta asennetaan. Paketit pinotaan tasaiselle alustalle tavalla, joka sallii ilmavirran kierron niiden välissä ja ne on pidettävä poissa suorasta lämmönlähteestä (kuten lämpöpatterit tai voimakas auringonvalo). Avaa paketit vasta, kun aloitat asennuksen ja korkeintaan kyseisen päivän tarve kerrallaan.

Varmista, että asennukseen tarvittavat alusmateriaalit (kosteussulku sekä askeläänieriste) ja työkalut ovat valmiina. Tarkista aina kosteussulun ja askeläänieristeen sopivuus Timberwise-parketille jälleenmyyjältäsi.

 • Alusmateriaali ei saa olla liian paksu (<3,0 mm) eikä liian joustavasta materiaalista valmistettu! Kokoon puristuminen saa olla enintään 25 % materiaalin paksuudesta 2,4 tn/m² kuormituksella (DIN53577).
 • Tarvittavat työkalut: metrimitta, merkkauskynä, suorakulma, asennuskiilat liikuntasaumaa varten, sirkkeli tai katkaisusaha, kiristinrauta, lyöntipalikka, taltta, vasara, puukko ja puuliimaa (PVAC-liimaa).

Laske ensin tarvitsemiesi lautojen määrä. Mittaa metrimitalla huoneen kokonaisleveys, jaa se laudan leveydellä ja tarkista montako täysleveää lautariviä huoneeseen tulee. Huomioi viimeisen lautarivin riittävä leveys (ks. Toinen lauta, toinen rivi). Muista liikuntasaumat. Jotta saat lajitelman mukaisen lattian, sekoita eri pakettien lautoja keskenään asennuksen aikana.
Lue asennusohje huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Mikäli asennusohjetta ei noudateta, tuotteen virhevastuu ei ole voimassa.

Asennustyön laadun parantamiseksi kaikki muut rakennustyöt tulee olla loppuun saatettuja. Timberwisen 14 mm lankkuparketti asennetaan normaalisti uivaksi lattiaksi. Ammattiasentajan toimesta tuote voidaan asentaa alustaan liimaamalla. Asennuksen jälkeen lattia on valmis käyttöön.

Lattialämmitys

Timberwise lattian voi asentaa lattialämmitysjärjestelmän päälle. Lattialämmityksen tulee jakautua tasaisesti koko lattiapinta-alalle. Ennen lattian asennusta, aluslattiaa pitää kuivattaa n. kaksi viikkoa. Toimi seuraavalla tavalla:

 • Nosta lattialämmityksen lämpötilaa päivittäin n. 5 °C, kunnes lämmitysteho on vähintään puolet maksimista. Menettele näin myös kesällä.
 • Tämän jälkeen nosta lattialämmitys maksimilämpötilaan 3 vrk:n ajaksi.
 • Laske lämmitystehoa siten, että alustan pintalämpötila laskee 18 °C:een. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta lämmityksen ja jäähdytyksen aikana.
 • Asenna lattia ohjeiden mukaan.
 • Nosta lämpötila 5 vrk:n kuluessa vähitellen siten, ettei puulattiapinnan lämpötila koskaan ylitä +27 °C:sta. Tässä vaiheessa älä peitä lattiaa edes osittain. Ilman suhteellinen kosteus   on   pidettävä   jatkuvasti  35 – 60 %:ssa. Suositeltava   huonelämpötila   on 18 – 24 °C. Poikkeavissa   olosuhteissa   lattiassa   voi   esiintyä normaalia suurempaa elämistä. Näistä muutoksista valmistaja, myyjä tai asentaja ei voi ottaa vastuuta.

Seuraavat seikat on otettava huomioon lattialämmityksen päälle asennettaessa:

 • Lattian pintalämpötila ei saa nousta yli +27 °C:n. Huomaa että normaalit irtomatot nostavat lattian pintalämpötilaa +2 °C niiden alla!
 • Lattian lämpötila ei saa vaihdella jatkuvasti yli 2 °C:sta vuorokaudessa (yösähkö).
 • Huolimatta  aluslattian materiaalista lattialämmityksen kanssa tulee  AINA  asentaa  kosteussulku (esim. 0,2 mm PE-muovi  saumat  limitettynä  200 mm  tai saumat teipattuna) tai kosteussulullinen alusmateriaali.
 • Erota lattia-alueet, joissa ei ole lattialämmitystä, liikuntasaumalla lämmitetyistä alueista.
 • Suosittelemme lattialämmityskaapelien tai -putkien asentamista vähintään 30 mm etäisyydelle Timberwise-parketin pohjamateriaalista.
 1. puurakenteisessa lattiassa ilmarako
 2. betonilattiassa tasoitekerros
 • Mikäli lattialämmityskaapelit tai -putket asennetaan alle 30 mm etäisyydelle parketin pohjamateriaalista, lattian pintalämpötila ei saa nousta yli 25 °C:n.
 • Alusmateriaaliksi ei suositella korkkiraehuopaa.

Perinteisen liimaponttituotteen asennus

Avaa 3 – 4 pakettia samanaikaisesti, jotta voit asentaa laudat haluamassasi järjestyksessä. Jokainen lauta on yksilöllinen.
Laita ensimmäisten lautojen naaraspontit seiniä vasten ja liimaa ensimmäisen rivin laudat kiinni toisistaan liimalla vain päätyponteistaan. Jätä laudan pituussuunnassa seinää vasten n. 10 mm liikuntasaumat.

Jos seinä on suora, voit laittaa kiilat seinän ja lautarivin väliin, kun olet asentanut 3 lautariviä (kuva 2). Jos seinä on vino (esim. vanhat asunnot), työstä ensimmäisen lautarivin muoto, jotta asennus alkaa toivottuun linjaan. Pursota riittävä määrä PVAC liimaa naaraspontin siihen reunaan, joka on pinnan puolella (kuva 3), ja paina laudat yhteen. Kaikki sivu- ja päätyliitokset on painettava tiukasti yhteen. Pyyhi välittömästi liitoksesta pintaan puristunut liima pois kostealla rätillä.

Kiristä rivin viimeinen lauta (päätyliitos) asennusraudan avulla, kun liima on vielä elastista (kuva 4). Aloita uusi lautarivi aina edellisen rivin katkaisupätkällä. Näin pienennät asennushukkaa. Asenna laudat siten, että vierekkäisten lautojen liitoskohdat ovat vähintään 50 cm:n limityksellä. Lyö laudat yhteen lyöntisuojan avulla napakoin iskuin laudan urospontin puolelle lähtien liikkeelle laudan vapaasta päädystä ja liikkuen kohti laudan päätysaumaa. Näin vältät raot lautojen päädyissä (kuva 5). Varo vahingoittamasta laudan pintaa käyttäessäsi lyöntisuojaa.

Anna ensimmäisten kolmen rivin liimauksen kuivua n. 2 tunnin ajan saadaksesi vakaan tasaisen alun seuraaville asennettaville riveille (kuva 6). Tämän jälkeen asenna loput laudat. Sahaa viimeinen lautarivi vaadittavaan leveyteen (kuva 7). Muista että etäisyyden seinästä tulee olla n. 10 mm. Käytä kiristysrautaa apunasi kiristääksesi laudat paikoilleen (kuva 8). Anna liimauksen kuivua 12 tuntia (kuva 9) ennen kuin poistat kiilat (enintään 1 vrk asennuksen jälkeen) ja kiinnitä sen jälkeen jalkalistat.

Putket

Jos putket on asennettu seinän etupuolelle, kyseiseen lautaan pitää porata reikä, joka on 20 mm halkaisijaltaan suurempi kuin putki, jotta lattian liikkumavara on riittävä. Merkitse ensin lautaan kohta, josta putki menee läpi. Poraa putkia varten sopivat reiät ja sahaa palat irti (kuva 10). Kiinnitä palat takaisin, kun lauta on paikallaan.

Oviaukot ja ovenkarmit

Sahaa oven karmit lyhyemmiksi niin, että asennettava parkettilauta juuri mahtuu sen alle (kuva 11). Älä unohda jättää liikuntasaumaa.

Käytävät

Kapeissa käytävissä vältä poikittaista asennussuuntaa, mutta jos se on välttämätöntä, kevennä laudan “jännitystä” sahaamalla laudan pohjasäle poikki 45 °:een kulmassa (enintään 6 mm syvä sahaus). Vähintään joka kolmas lautarivi tulee asentaa siten, että laudat ovat jatkettuja.

Jalkalistat

Asenna jalkalistat paikoilleen peittämään liikuntasaumat. Jalkalistat kiinnitetään ainoastaan seinään, ei lattiaan.

T-listat

Aukko, johon T-lista kiinnitetään, on oltava vähintään 20 mm leveä. Lista asennetaan aina keskeisesti aukkoon ja liimataan ”pontin alapinnasta” aluslattiaan (esimerkiksi Power Tac, Sikaflex tai vastaava elastinen liima). Aseta listan päälle 10-12 kg paino. Noudata liimavalmistajan antamaa kuivumisaikaa ja pidä painot listan päällä koko kuivumisajan. Listan päällä tai sen läheisyydessä ei saa kävellä ennen kuin liimaus on ohjeen mukaan kuivunut ja valmis. Alustan pitää olla erittäin puhdas ja betonilattia on käsiteltävä primerilla ennen T-listan kiinnittämistä.

Asennuksen jälkeen

Lattian suojaaminen

Jos huoneessa tehdään lattian asennuksen jälkeen vielä rakennustöitä tai viimeistellään muita pintoja, on lattia ensin puhdistettava asennusroskista imuroimalla, minkä jälkeen se suojataan kosteutta läpäisevällä materiaalilla (esim. pahvi). Aaltopahvia käytettäessä asetetaan sileä pinta parkettia vasten! Huonetta kalustettaessa pahvi ei aina riitä suojamaan parkettia. Raskaita kalusteita siirrettäessä on parketti syytä suojata esim. sileällä matolla. Ennen siirtoa tulee tarkistaa, ettei materiaali värjää tai tahraa lattiaa. Mikäli parketti on asennettu lattialämmityksen päälle ja lattia suojattu esim. pahvilla, ei lattian pintalämpötila saa nousta yli 18 °C:n. Suojauksen yhteydessä käytettävää teippiä EI SAA kiinnittää puulattiaan. Pinnoite voi vaurioitua teippiä irrotettaessa. HUOM! Pimeäkellastumisen vuoksi lattia ei saisi olla peitettynä viikkoa pidempään.

Parhaat olosuhteet parkettilattialle

Jotta juuri asennettu parketti säilyy hyvänä, tulee huoneen suhteellisen ilmankosteuden pysyä 35 % – 60 %:n (RH) ja lämpötilan +18 – 24 °C:en välissä. Lämpötila ja huoneilman suhteellinen kosteus tulee asennuksen jälkeen mitata asianmukaisilla ja riittävän tarkoilla mittareilla. Lämmityskaudella ilmankosteutta pitää säädellä esimerkiksi ilmankostuttimen avulla ja kesällä huolehtimalla riittävästä tuuletuksesta. Mikäli huoneilman suhteellinen kosteus laskee alle sallitun tason, voi lattiaan ilmestyä puun luonnollisista ominaisuuksista johtuen pieniä rakoja ja halkeamia, kuivalla ilmalla jopa koveria lautoja (liian kosteissa oloissa kuperia lautoja). Ilmankosteuden laskiessa alle 30 %:n (RH) pitää huoneilman kosteutta lisätä ilmankostuttimilla. Mikäli parketille optimaalisia olosuhteita ei pystytä ylläpitämään, saattaa ohjearvoja kuivemmissa tai kosteammissa olosuhteissa aiheutua ääntelyä tai lattian pysyvää muodonmuutosta. Suosittelemme seuraamaan huoneilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta digitaalisella yhdistelmämittarilla kaikkina vuodenaikoina.

Auringon UV-säteily muuttaa ja syventää puun omaa värisävyä. Kesällä muutokset syntyvät nopeammin ja voimakkaammin. Näin ollen lattian epätasainen altistuminen valolle saattaa jättää jäljen lattiaan. Tämän vuoksi suosittelemme vaihtamaan kalusteiden ja mattojen paikkaa säännöllisesti, jotta parketti altistuu päivänvalolle tasaisesti. Myös mekaaniset painaumat saattavat olla mahdollisia, mikäli esim. huonekalun epätasainen pohja on pitkään samassa paikassa parketin päällä.