Ennen asennusta

Yleistä tietoa Timberwise parkettilattiasta

Timberwise puulattiasi on täysin luonnonmukainen tuote. Nykyaikainen valmistustekniikka, kriittinen lajittelu ja laatukontrolli eivät poista puun luontaisia ominaisuuksia. Puu on hygroskooppinen, eli ”elävä” materiaali. Puu sitoo ja luovuttaa kosteutta vallitsevan ilmankosteuden ja lämpötilan mukaan. Näin ollen puumateriaali turpoaa sitoessaan kosteutta ja kutistuu luovuttaessaan kosteutta. Kun puulattia asennetaan uivaksi, on tärkeää jättää liikuntasaumat (n. 10 mm) asennettavan lattian ja kiinteiden rakenteiden välille, jotta puulattia pääsee elämään ilmankosteuden ja lämpötilan vaihdellessa. Mikäli puulattialla ei ole tilaa ns. luonnolliseen kosteuselämiseen, lattiaan saattaa syntyä jännitteitä, jotka vaurioittavat lattiaa. Vaurioiden välttämiseksi on erittäin tärkeää, että asennettavan tilan suhteellinen ilmankosteus on 35 – 60 %:n (RH) ja lämpötila +18 – 24 °C:n välissä niin asennuksen aikana kuin sen jälkeen. Huom! 230 mm leveä lukkoponttituote liimattava päätyponteista. 270 mm leveä tuote tulee aina liimata alustaan, saatavilla vain liimapontilla.

Tuotteen laatutarkistus ja virhevastuu

Tuotteen laatutarkastus ja lopullinen hyväksyntä ennen asennusta säilyvät omistajan ja asentajan yhteisenä vastuuna, vaikka omistaja ei olisi läsnä asennuksen aikana. Asentajan tulee toimia järkevän tilannearvioinnin mukaisesti ennen asennusta ja asennuksen aikana.  Jokainen lattiaan asennettu lauta katsotaan asentajan ja/tai omistajan hyväksymäksi. Omistaja on vastuussa aluslattian kosteus- ja tasaisuuspoikkeamatarkistuksista, ja hänen pitää varmistaa, että kaikki asennusohjeessa luetellut olosuhdevaatimukset täyttyvät ohjeessa selostettujen määritysten mukaisesti ennen lattian asennusta. Virhevastuu kattaa ainoastaan ohjeiden mukaisesti asennetut ja hoidetut Timberwise-lattiat.

Asennuksen ajoitus ja suunnittelu

Puulattia asennetaan, kun kaikki muut mahdolliset rakennustyöt ovat loppuunsaatettuja. Pimeäkellastumisen takia lattia ei saa olla peitettynä muutamaa tuntia pidempään. Lisäksi on varmistettava, että märät materiaalit (kuten lattiatasoite) ovat kuivuneet riittävästi ja asennettavassa tilassa vallitsee parketin asennukselle optimaaliset olosuhteet. Huom! Lattia saa olla peitettynä vain muutaman päivän, max. 1 vkon, ajan pimeäkellastumisen vuoksi. Tätä pidempi aika saattaa altistaa lattian mahdollisille värimuutoksille, etenkin vaaleissa sävyissä.

Puulattia elää pituussuunnassa vähemmän kuin leveyssuunnassa, joten suosittelemme asentamaan lattian huoneen pisimmän seinän suuntaisesti. Kapeissa pitkissä tiloissa ja käytävissä poikittain asennettaessa on jätettävä 6 m välein vähintään 10 mm liikuntasauma lattiaan, jotta lattian leveyssuunnassa tapahtuva eläminen olisi mahdollista. Samalla on pidettävä huolta, että vähintään joka kolmas lauta on jatkettu. Muissa tapauksissa parketti suositellaan asennettavaksi valon suuntaisesti. Mikäli aluslattiana on vanha lautalattia, asennetaan parkettilaudat siihen nähden poikittain. WiseLoc pontilla varustettujen lattioiden asentaminen on helpointa aloittaa seinältä, jossa on eniten oviaukkoja. Mikäli ovia on huoneen jommallakummalla päätyseinällä, aloita lattian asentaminen tältä seinältä.

Liikuntasaumat

Jotta lattian eläminen ilman kosteuden vaihdellessa olisi mahdollista, parketti erotetaan kiinteistä rakennusosista noin 10 mm levyisellä liikuntasaumalla. Kiinteitä rakenteita ovat mm. ympäröivät ja läpäisevät seinät sekä lämmitysputket. Liikuntasauma jätetään myös muiden esteiden, kuten pylväiden, portaiden, keittiösaarekkeiden, tulisijojen, laattalattioiden ja kynnysten ympärille sekä ovenkarmien alle. Isoissa yhtenäisissä lattiapinnoissa (yli 10 m pitkä tai 6 m leveä) on varauduttava edellä mainittua suurempiin liikuntasaumoihin. Yli 6 metriä leveässä huoneessa jokaista yli menevää metriä kohti liikuntasaumaa on kasvatettava 1,5 mm:llä. Liikuntasaumat peitetään tarkoitukseen sopivilla listoilla. HUOM! Listat valitaan aina tarvittavan liikuntasauman leveyden perusteella – ei toisin päin. Listat tulee kiinnittää kiinteästi ja tukevasti joko seinään tai kiinteään aluslattiaan. Lisäksi asennuksessa on ehdottomasti huomioitava seuraavat liikuntasaumaa koskevat seikat:

  • Portaat pitää asentaa lattian alustan päälle siten, että parkettilattialla on 10 mm elämisvarat ympäriinsä kiinnityskohdista. Portaiden kantavia rakenteita (esim. reisilankkuja tai kaiteiden tukipuita) ei saa koskaan kiinnittää suoraan parketin päälle!
  • Kiintokalusteita tai kantavia rakenteita, esim. väliseiniä, ei saa koskaan asentaa parkettilattian päälle! Ne lukitsevat lattian eikä lattia pääse elämään vapaasti. Tämän vuoksi kaikki kiinteät kalusteet on asennettava ennen parketin asentamista.
  • Liimattavat eritasolistat saavat olla kiinnitettynä vain toiseen lattiapintaan. Mikäli eritasolista on kiinnitetty kahden eri huoneen väliin molempiin lattiapintoihin, se lukitsee lattiat toisiinsa ja estää parkettilaattojen normaalin kosteuselämisen.
  • Jalkalistat ja kynnykset on kiinnitettävä siten, etteivät ne estä parketin luonnollista kosteuselämistä. Älä kiinnitä listoja liian tiukasti lattiaa vasten tai kynnystä parketin läpi. Listoja, kiskoja, kynnyksiä ym. ei saa ruuvata parketin läpi niin, että se lukitsee parketin. Myös ovenkarmien alle asennettaessa on huomioitava, ettei se estä parketin luonnollista elämistä.
  • Liukuovikaappien kohdalla elämisvara (10mm) tehdään liukuovikaappien liukulistan alle ja lista kiinnitetään lyhyillä ruuveilla (12 mm) kiinni parkettiin kaapin puolelta.
  • Jokainen huonetila asennetaan erilliseksi laataksi. Lattia katkaistaan jokaisesta oviaukosta liikuntasaumalla ja oviaukkoihin asennetaan kynnykset tai ylimenolistat. Lattia pyritään asentamaan neliön tai suorakaiteen muotoisesti (esim. L-muotoinen huonetila asennetaan kahtena erillisenä laattana). Mikäli parketti asennetaan uivalla asennustavalla, parketin liimaaminen alustaansa kiinni oviaukoista, takan edestä tai muualta on ehdottomasti kielletty. Tilanteessa, jossa useampi huonetila yhdistetään yhdeksi lattialaataksi, suosittelemme käyttämään perinteistä liimapontillista tuotetta ja asennustapana alustaan liimaamista.
  • Lattiaan ei saa jättää yhtäkään pistemäistä laatan liikuntaa estävää esinettä tai uloketta. Liikuntasaumaa ei saa täyttää esimerkiksi johdoilla.

Aluslattia ja kosteussulku

Aluslattian tulee olla tasainen – sallittu tasaisuuspoikkeama on ±2 mm kahden (2) metrin matkalla. Suoruus tarkastetaan asettamalla laudan urospontti vasten lattiaa ja mitaten lattian ja laudan väliin jäävä rako. Sallittua suuremmat tasaisuuspoikkeamat tulee tasoittaa hiomalla tai levittämällä käyttötarkoitukseen sopiva tasoite. Alustan tulee olla liikkumaton, luja, kiinteä, suora, kuiva ja puhdas. Huomaa, että pienikin roska saattaa aiheuttaa lattiaa rasittavan epätasaisuuden. Kaikki kokolattiamatot sekä muut vastaavat pinnoitteet pitää poistaa. Alusmateriaalin tulee olla mahdollisimman joustamatonta. Sopivia aluslattioita ovat: vaneri- ja lastulevy, betonialusta, laatta- ja marmorilattia, linoleumi sekä PVC. Huomaa, että betonialustalle pitää aina asentaa kosteussulullinen alusmateriaali tai vastaava kosteussulku (esim. 0,2 mm:n PE-muovia, saumat limitettyinä n. 20 cm tai saumat teipattuina).

Alustan kosteus mitataan vielä ennen asentamista. Suosittelemme ammattilaisen tekemää betonin kosteusmittausta. Varmista että alusta on tasaisen kuiva koko asennettavalta alueelta (myös mahdollisten varastoitujen rakennusmateriaalien alta). Tarkat aluslattian kosteusarvot saadaan käyttämällä asianmukaisia kosteusmittareita. Mikäli alustan kosteus on yli 80 % RH (max. 3,0 painoprosenttia), älä aloita asennusta!

Valmistelut

Säilytä parketti avaamattomissa pakkauksissa (tilan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden 35 % – 60 % ja lämpötilan +18–24 °C). Ennen asennusta lattiamateriaali tulee säilyttää 2-3 päivää vastaavissa olosuhteissa (ilmankosteus ja lämpötila) kuin tila, johon lattia lopulta asennetaan. Paketit pinotaan tasaiselle alustalle tavalla, joka sallii ilmavirran kierron niiden välissä ja ne on pidettävä poissa suorasta lämmönlähteestä (kuten lämpöpatterit tai voimakas auringonvalo). Avaa paketit vasta kun aloitat asennuksen, korkeintaan kyseisen päivän tarve kerrallaan. Muista myös tarkistaa alustan suoruus ja kosteus ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme betonin kosteusmittausta.

Varmista, että asennukseen tarvittavat alusmateriaalit (kosteussulku sekä askeläänieriste) ja työkalut ovat valmiina. Tarkista aina kosteussulun ja askeläänieristeen sopivuus Timberwise-parketille jälleenmyyjältäsi.

  • Askeläänimateriaalivaihtoehtoja ovat esimerkiksi: Timberwisen alusmateriaali kosteusulullinen solumuovi .
  • Tarvittavat työkalut: metrimitta, merkkauskynä, suorakulma, kiilat liikuntasaumaa varten, sirkkeli tai katkaisusaha, kiristinrauta, lyöntipalikka, taltta, vasara, puukko ja puuliimaa (PVAC-liimaa).

Laske ensin tarvitsemiesi lautojen määrä. Mittaa metrimitalla huoneen kokonaisleveys, jaa se laudan leveydellä ja tarkista montako täysleveää lautariviä huoneeseen tulee. Mikäli laskutoimituksen mukaan viimeisen lautarivin leveys jää alle 50 mm leveäksi, kavenna myös ensimmäistä lautariviä. HUOM! Muista liikuntasaumat.

Jotta saat lajitelman mukaisen lattian, sekoita eri pakettien lautoja keskenään asennuksen aikana. Tarkista laudat hyvässä valaistuksessa ennen niiden asentamista. Jos tuotevirheitä esiintyy tai olet epävarma miten menetellä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Valmistaja ei ole vastuussa reklamaatioista, joissa laudat on asennettu lattiaan ilman silmämääräistä / visuaalista laaduntarkastusta.

Asennusohjeet